Normativa

Cada àrea territorial està destinada a un ús, per això cal respectar i regular-ne l’edificació establint unes delimitacions i una normativa per a cadascuna d’elles. L’edificabilitat, les característiques, el tipus d’ordenació i la gestió de l’espai, es defineixen per descriure i delimitar-ne les condicions.

Twitter feed is not available at the moment.