Pla d’Integritat i mesures Antifrau

Pla d’Integritat i mesures Antifrau

 

El present Pla Antifrau té com a objectiu establir els principis i les normes que seran d’aplicació i observança en matèria antifrau, anticorrupció i a fi d’evitar els conflictes d’interessos en relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació ila Resiliència (MRR).

 

Per a això, es promourà una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d’activitat fraudulenta, fent possible la seva prevenció i la detecció, i desenvolupant uns procediments que facilitin la recerca del frau i dels delictes relacionats amb aquest, que permetin garantir que tals casos s’aborden de forma adequada i al moment precís.

 

Aquest pla s’estructura entorn dels quatre elements clau del denominat cicle antifrau:prevenció, detecció, correcció i persecució i serà d’aplicació a tots els òrgans i a tot el personal que intervinguin en la gestió de fons provinents del MRR.

–  Al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

–  A la bústia de denúncies anònimes habilitada per l’Oficina Antifrau de Catalunya per a la comunicació d’informació sobre possibles casos de frau, corrupció o males pràctiques administratives, de manera que, qualsevol persona que tingui coneixement de fets que poguessin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea podrà posar aquests fets en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya, remetent a aquest efecte a la Bústia de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a través del següent enllaç:

https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=ca

Twitter feed is not available at the moment.