Urbanisme aprova tres expedients que permetran la creació de noves places residencials o de pernoctació

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona ha aprovat tres expedients que permetran la creació de noves places residencials o de pernoctació. Es tracta dels expedients de Can Mas, el xalet de Can Cabot, o el Pla Urbanístic de la ronda del Mas Ventós.
En el primer s’aprova la nova volumetria de Can Mas, un establiment hoteler situat en un edifici catalogat, on es reordena l’entorn amb la substitució de dos edificis d’estat ruïnós com a complement de l’edifici principal.
Pel que fa a l’expedient de Can Cabot l’aprovació ha permès canviar l’ús de la parcel·la, dotant-la d’un espai d’ús públic, i aconseguint ampliar notablement la vorera que va des del carrer Joan Maragall fins al CAP. Una millora urbana, prevista per aquest any, on s’augmentarà l’amplada de la vorera.
Finalment l’expedient del Pla de Mas Ventós possibilitarà la creació de nous habitatges, i la nova obertura de carrers en aquesta zona, facilitant també la incorporació del carril bici en aquest tram.
Algunes d’aquestes actuacions han estat més d’una dècada negociant-se, amb diferents departaments, per aconseguir una proposta beneficiosa pel municipi i pels camprodonins/es que gaudiran d’una millor mobilitat i de noves places residencials.