Oberta una plaça de vigilant municipal a Camprodon

L’Ajuntament de Camprodon ha convocat una plaça de Vigilant Municipal, de tipus funcionari interí, a través d’un concurs d’oposició.
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Camprodon de data del 6 de maig de 2018, s’han aprovat les bases reguladores del procés de selecció del procediment pel sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de vigilant municipal per al seu nomenament interí fins a la cobertura de la plaça de forma definitiva.
El procés de selecció tindrà tres fases (fase d’oposició, de concurs i una entrevista personal) i serviran per escollir el perfil que més s’ajusti a la vacant. Com a requeriments mínims per poder participar en el procés de selecció, es demana tenir ciutadania espanyola, un certificat d’estudis primaris, graduat escolar o graduat en ESO, així com el nivell B de català i permís de conduir de classe B.
La jornada laboral proposada és de 37,5 hores setmanals, amb torns de matí, tarda, vespre o nit segons la necessitat del servei. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu es formularan mitjançant instàncies en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides per les bases i es presentaran, adreçades al Sr. Alcalde, en el Registre general de l’Ajuntament de Camprodon, telemàticament en la Seu Electrònica o presencialment a la Plaça de la Vila núm. 1.
La data màxima de presentacions de sol·licituds serà el dia 24 de juny de 2018. Podeu consultar tota la informació sobre el procés i el temari d’estudi en aquest enllaç.