L'Ajuntament congela les taxes i preus públics per a l'exercici 2017

Les ordenances fiscals aprovades provisionalment en el Ple de dimecres recullen també una disminució de l’IBI de les finques rústiques i una disminució del gravamen sobre la plusvàlua dels terrenys urbans. Les noves ordenances entraran en vigor l’1 de gener de 2017.
Ple Ordenances
El passsat dimecres l’Ajuntament de Camprodon va aprovar provisionalment en sessió plenària ordenances fiscals per a l’exercici 2017. Amb el vot favorable de tots els grups polítics, el consistori va acordar la congelació dels principals preus i taxes municipals, donant així una mostra més del compromís de l’Ajuntament amb la moderació impositiva.
La congelació de taxes i preus públics ve acompanyada d’una modificació a la baixa de dues figures impositives: l’IBI de les finques rústiques i la plusvàlua dels terrenys urbans. En el primer cas, la taxa passarà de l’1% al 0,8%, compensant així  l’increment del valor cadastral que han sofert part de les parcel·les amb el procediment de regularització cadastral desenvolupat recentment pel govern de l’Estat.
I pel que fa a la plusvàlua, la disminució afecta tant a la quota general com al tipus de gravamen que s’aplica als increments de valor generats al llarg dels darrers 10 anys (2on tram). Aquesta  correcció té per objectiu ajustar la càrrega impositiva a l’evolució del mercat immobiliari, que, en l’època de referència (darrers deu anys), ha sofert una clara regressió.
Xavier Sala, alcalde Camprodon, valora la congelació de taxes i preus com una mesura “necessària”, tenint en compte “la difícil situació econòmica que hem passat i en què encara es troben immerses moltes famílies camprodonines”, així com també “la important baixada que ha experimentat el mercat immobiliari durant aquests darrers anys”.
Un cop feta l’aprovació provosional al Ple, les ordenances fiscals restaran en informació pública durant 30 dies, període durant el qual es podran presentar al·legacions i/o reclamacions. Si un cop transcorregut aquest temps no s’han recollit al·legacions, les ordenances quedaran aprovades de forma definitiva. En qualsevol cas, les noves ordenances entraran en vigor l’1 de gener de 2017.