L’Ajuntament aprova les ordenances fiscals per 2020

El Ple municipal aprova un increment en la taxa del servei de recollida de deixalles condicionat a l’acord arribat per l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Ripollès l’any 2018.

 

Durant la sessió extraordinària del Ple municipal de Camprodon, celebrat el passat 28 d’octubre, l’Ajuntament va aprovar l’Acord de Modificació d’ordenances fiscals reguladores per a l’exercici 2020. L’alcalde Xavier Guitart valora que “hem congelat tots aquells impostos, taxes i preus públics que hem pogut, no volem incrementar la pressió fiscal dels nostres veïns i veïnes”, i afegeix “però malauradament, un compromís de l’anterior govern municipal amb altres ens ha obligat a incrementar les taxes de la recollida d’escombraries”.

 

D’aquesta manera, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), o l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), no han patit cap modificació ni increment. En un mateix sentit, la majoria de preus públics i taxes municipals s’han congelat, tot i que en alguns casos concrets com són els imports d’utilització d’instal·lacions municipals o dels serveis a la piscina municipal, s’han efectuat petits ajustaments per motius tècnics.

PWVXPCyA

Increment de la taxa del servei de gestió de residus municipals

Pel que fa a una de les taxes més sensibles, la referent a la recollida, tractament i eliminació de residus sòlids –escombraries-, l’actual govern municipal s’ha vist obligat a proposar un increment del 15%, a causa del concurs diferenciat de la resta de la comarca, que l’ajuntament va proposar al Consell Comarcal l’any 2018.

L’alcalde, Xavier Guitart, constata que “no es tracta d’un increment promogut pel nostre govern. Estem arrossegant un acord de l’anterior equip de govern que, ja vam avisar, no vèiem beneficiós per al nostre poble, i que obliga a unes inversions que aquest consistori no pot afrontar sense l’augment de la taxa”.

 

Ordenança fiscal sobre el subministrament d’aigua

L’adhesió al Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) delega la gestió del subministrament d’aigua a aquest ens associatiu. En aquest context i donat aquest acord, el CONGIAC és l’encarregat de proposar les tarifes del servei d’aigua i, per al 2020, l’Ajuntament haurà d’aplicar lleugers increments a Camprodon, Rocabruna i Beget per poder afrontar inversions necessàries com la substitució de la canonada d’abastament d’aigua a la Font de les Dous o arranjaments de la xarxa. La gestió de l’aigua a Camprodon s’incrementarà en un 6’23 %.

En canvi, l’increment a Font Rubí és particular: el gestiona l’empresa SOREA, i l’augment és del 2,8 %, destinat a inversions per millorar la qualitat de l’aigua.

 

 

Augment de taxes 3