Convocada plaça de vigilant/guàrdia municipal en règim d’interinitat

Fins al 26 d’abril de 2022 es poden presentar candidatures per a la plaça de vigilant/guàrdia municipal en règim d’interinitat a l’Ajuntament de Camprodon.
D’acord amb la Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0041, de 15 de març de 2022, l’Ajuntament de Camprodon aprovà les bases i la convocatòria per cobrir aquesta plaça de vigilant/guàrdia municipal en règim d’interinitat mitjançant sistema de concurs. Es tracta d’un lloc de treball de funcionari/ària interí/ina, amb una jornada laboral de 40 hores de dilluns a diumenge i amb festius inclosos. Per a poder-hi participar cal:

  • Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l’article 57 de la citada norma.
  • Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
  • Tenir més de 16 anys i no excedir,  si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l’accés a l’ocupació pública.
  • Coneixement de la llengua catalana amb un nivell equiparable al certificat de nivell B1 d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües, o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, i l’Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre títols, diplomes i certificats equivalents, de la Secretaria de Política Lingüística.

En la instància les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides i hauran d’aportar els documents compulsats que acreditin els mèrits al·legats o la formació realitzada perquè es puguin valorar en la fase de concurs.
Per a més informació sobre aquesta plaça podeu clicar AQUÍ!