Documentació per a la tramitació d’activitats (Llei 16/2015)

Urbanisme, activitats i medi ambient

 

Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

 

Comunicació prèvia d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

 

Comunicació prèvia d’establiments no permanents desmuntables

 

Comunicació prèvia d’obertura

 

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa

 

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

 

Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

 

Consulta prèvia de classificació de l’activitat

 

Declaració responsable d’obertura

 

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

 

Llicència ambiental

 

Llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

 

Llicència municipal d’establiments oberts al públic de règim especial

 

Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

 

Sol·licitud informe previ en matèria d’incendis

 

Sol·licitud informe urbanístic

 

Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats