Documentació per a Llicència d’Obres i Comunicació Prèvia

Sol·licitud de Certificat o Informe Urbanístic

Sol·licitud de Modificació del Planejament

Sol·licitud d’Aprovació de Planejament de Desenvolupament

Sol·licitud de Modificació del Planejament de Desenvolupament

Sol·licitud d’Actuació Urbanística

Sol·licitud d’Aprovació d’un Projecte de Compensació

Sol·licitud de Recepció d’Obres d’Urbanització

Sol·licitud de Llicència o Autorització Urbanística

Instància per a la Modificació o Renúncia d’una Llicència Urbanística

Declaració Responsable o Comunicació en Matèria Urbanística

Sol·licitud de Declaració de Ruïna

Twitter feed is not available at the moment.