Acord pel servei de vigilància compartit amb Llanars

Els ajuntaments de Llanars i Camprodon formalitzen un acord de col·laboració per compartir servei de vigilància en casos excepcionals i d’emergències locals fins a final d’any.

Aquest conveni, i d’acord amb la legislació vigent, preveu que l’ajuntament de Llanars pugui requerir els serveis dels guàrdies de Camprodon en els següents supòsits: un cas d’urgència, de força major -bé sigui per socórrer possibles convilatans, bé sigui per auxiliar d’altres agents d’autoritat- o quan es produeixi una situació de caràcter extraordinària, quan siguin requerits, i quan ho permetin les necessitats del servei i quan aquesta col·laboració no esdevingui d’actes de prevenció en la comissió d’un delicte quan sigui competència exclusiva de la policia.

Amb aquest acord es posa de manifest la sintonia dels dos municipis en matèria de protecció als veïns.