L’Ajuntament obre una convocatòria pública per a la selecció d’un director/a de la residència municipal

Les sol·licituds es poden presentar fins el 9 d’agost al Registre General de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica. Tota la informació sobre el procés de selecció la podeu consultar a través d’aquest enllaç.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Camprodon ha aprovat les bases i la convocatòria que han de regir la creació d’una borsa de treball per a la selecció d’una plaça de director/a de la Residència Municipal “l’Hospital”.
Les persones interessades i que compleixin els requisits, cal que presentin la seva sol·licitud abans del 9 d’agost al Registre General de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica. La instància cal que vagi acompanyada de la següent documentació:
– Documentació que acrediti la identitat de la persona (DNI, Passaport, etc.), degudament compulsada.
– Fotocòpia compulsada del títol requerit per a la plaça objecte de la convocatòria.
– Fotocòpia compulsada del certificat de coneixements de llengua catalana nivell C o equivalent.
– Currículum vitae i mèrits al·legats per fotocòpia compulsada per tal de ser valorats en el concurs.
Tota la informació sobre el procés de selecció (requisits, presentació de sol·licituds, admissió dels aspirants, el tribunal de selecció…) la podeu consultar a través d’aquest enllaç.