L’Ajuntament de Camprodon convoca urgentment una plaça temporal per al relleu del cap de brigada

El sol·licitant haurà de tenir un grau d’arquitectura o equivalent. El termini per prendre part en el procés de selecció, de caràcter urgent, es tancarà en 5 dies naturals. Podeu consultar les bases, la documentació a presentar i més detalls en aquest enllaç.

photo-1567954970774-58d6aa6c50dc

El consistori obre, des d’aquest divendres 29 de maig, la convocatòria urgent per presentar-se a l’oferta d’una plaça de relleu del cap de la brigada municipal, en règim laboral temporal i per sistema de concurs.

El candidat haurà d’estar en possessió de la titulació de grau en arquitectura tècnica o equivalent. La feina que durà a terme serà la d’organitzar, planificar, impulsar, coordinar i dirigir de la unitat d’obres, gestionant els recursos humans adscrits i el pressupost disponible, i supervisant la consecució dels resultats esperats, d’acord amb les directrius del regidor o de la regidora d’urbanisme i/o alcaldia, d’acord amb la normativa vigent. La plaça serà de jornada completa en horari de matins i tarda, a determinar.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’hauran de presentar dins dels 5 dies naturals següents a la publicació de la convocatòria en el tauler d’anuncis de la Corporació a la seu electrònica, mitjançant la instància adreçada a l’alcalde, la qual es pot obtenir a la web de l’Ajuntament de Camprodon. A més, la instància s’haurà d’acompanyar d’aquesta documentació:

  1. Instància sol·licitant formar part de la convocatòria, en la qual s’haurà de dir de manera expressa que accepten les presents bases, així com reuneixen tots els requisits i condicions.
  2. Currículum vitae (CV).
  3. Fotocòpia del DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat vigent.
  4. Acreditació d’haver obtingut el nivell C de català.
  5. Informe de vida laboral actualitzat.
  6. Fotocòpia acarada del Títol de grau en arquitectura tècnica o equivalent.
  7. Llistat dels mèrits que s’invoquen amb el corresponent document justificatiu.