L’Ajuntament bonifica el 50% de l’IBI al sector primari

El ple municipal aprova la modificació d’11 ordenances fiscals per tal d’adequar-les i fer-les més assumibles.
Escut de l'Ajuntament
El ple del passat 24 d’octubre va aprovar, amb els sis vots a favor de l’equip de govern i les abstencions dels tres regidors presents en el ple de Tots per Camprodon-CP, l’acord de modificació d’onze ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals. Amb aquest acord l’equip de govern tira endavant un nou paquet de mesures per tal d’adequar les ordenances i millorar-les en benefici de tots els camprodonins i camprodonines.
Segons l’alcalde de Camprodon, Xavier Sala, aquestes modificacions “van en la línia d’actuació de l’Ajuntament durant els darrers dos anys de reduir la càrrega impositiva. N’és un exemple la reducció de més d’un 15% del coeficient d’IBI que aplica l’Ajuntament”.
La modificació més significativa i innovadora és la que fa referència a l’ordenança fiscal número 1 sobre bens immobles, una modificació feta amb la voluntat d’ajudar a la pagesia i a tot el sector  ramader. D’acord amb aquesta modificació, es bonificarà el 50% de la quota de l’IBI als immobles dins d’una explotació que estiguin destinats exclusivament a activitats agrícoles/ramaderes. Caldrà acreditar, prèvia sol·licitud durant el primer trimestre de l’any, el tipus d’activitat, que pot ser de producció i reproducció de bestiar boví, oví, cabrú o èquid.
D’altra banda, gaudiran d’una exempció del 50% els immobles destinats a centres sanitaris de titularitat pública.
La resta de modificacions i adequacions són les següents:
Ordenança fiscal núm. 3 sobre vehicles de tracció mecànica
La modificació defineix què és i què no un vehicle històric, el qual, en cas d’estar degudament certificat, continuarà gaudint d’una bonificació del 100%.
Ordenança fiscal núm. 9 sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntuals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
Es diferencien espais per fer més raonable el cost de la tarifa primera (hi ha dues tarifes), que determinava que la quota a satisfer per aquesta taxa era d’1,51 euros per metre quadrat al dia. Ara s’estableix que el preu d’1,51 euros per metre quadrat al dia es correspon a voreres i vials. En la resta de casos, el preu és d’1 euro per metre quadrat al dia.
Ordenança fiscal núm. 11 sobre l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
S’adapta l’ordenança fiscal a l’ordenança reguladora, s’estableix que el cost es determinarà pel número de metres quadrats ocupats i es modifica la forma de pagament, que es farà únicament mitjançant un càrrec domiciliat per part de l’Ajuntament.
Ordenança fiscal núm. 12 sobre parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic
El preu per parada del mercat setmanal es manté en 1,19 euros per metre lineal a la plaça Dr. Robert i s’estableix el preu de 4,76 euros per parada pel que fa a les que se situen a la plaça de la Vila.
També s’estableix que el pagament de la taxa es farà trimestralment.
Així mateix també s’aplicarà la bonificació del 100% de la taxa a les entitats locals sense afany de lucre i als establiments comercials locals de venda de llibres i flors durant la diada de Sant Jordi.
Ordenança fiscal núm. 13 sobre expedició de documents administratius
S’afegeix la quota d’1 euro per l’adquisició del rellotge horari per a l’aparcament de vehicles en la zona verda, quantitat que es retornarà amb la devolució del rellotge.
Ordenança fiscal núm. 17 sobre prestació del servei de llar d’infants
S’afegeixen dues noves tarifes, la del curset de natació i la del casalet d’estiu. Pel que fa al cost del servei del curset de natació, és de 820,52 euros si hi ha entre 5 i 9 nens inscrits, 1.641,04 euros si hi ha entre 10 i 15 nens, i 1.917,04 euros a partir de 16 nens. El cost del servei és el cost total a repartir entre tots els nens inscrits.
El preu del casalet d’estiu és de 40 euros per setmana en horari de matins (9-12h), 75 euros per setmana en horari de matins amb dinars (9-15h) i de 90 euros si és tot el dia (9-17h).
Ordenança fiscal núm. 18 sobre prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serves fúnebres de caràcter local
S’introdueix la quota de servei de conducció de cendres fora del municipi en cas de servei complet amb un cost de 235 euros.
Ordenança fiscal núm. 19 sobre la prestació del servei de gestió de residus municipals
Es modifiquen preus pel que fa al servei de recollida de residus de les parades del mercat. Es cobrarà 400 euros/any a les parades de fruita i verdura amb recollida de residus, i 100 euros/any a les parades de fruita i verdura sense recollida de residus. A la resta de parades, el preu és de 160 euros/any amb recollida de residus i 100 euros/any sense recollida de residus. L’objectiu: incentivar la recollida i castigar el que més deixalles deixa.
Ordenança fiscal núm. 24 sobre prestació dels serveis de l’Hospital Geriàtric Municipal
Es modifica el preu de la tarifa dels residents amb grau de dependència mitjà d’acord amb les tarifes d’aplicació aprovades per la Generalitat de Catalunya. El preu passa a ser de 1.651,84 euros/mes.
Ordenança fiscal núm. 26 sobre la prestació de serveis a la piscina municipal
S’introdueix l’abonament Piscipass per a empreses d’allotjaments, amb diferents preus. L’abonament de 10 tiquets val 42 euros, el de 25 tiquets, 100 euros, el de 50 tiquets, 190 euros, i el de 100 tiquets, 350 euros.