PGOU Text refós modificacions fins desembre 2014

1. Plànols Sèrie 01 – Sòl urbà i urbanitzable


2. Plànols Sèrie 02 – Sòl no urbanitzable


3 – Classificació edificis


4. Normes