Junta de Govern

A l’Ajuntament de Camprodon, les Juntes de Govern es celebren:

  • Cada quinze dies els dimarts a les 16h.

Competències

Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis