Àrea Econòmica

Càlcul del període mitjà de pagament (PMP)

En compliment de l’establert a l’article 6 i a la disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol), amb els fitxers següents es fan públic els períodes mitjans de pagament d’aquesta Corporació als proveïdors municipals i la seva sèrie històrica.

2016

Pagaments 4T2016

Pagaments 3T2016

Pagaments 3T2016

Pagaments 1T2016

2015

Pagaments 1T2015

Pagaments 2T2015

Pagaments 3T2015

Pagaments 4T2015